Koolstofopslag in beheerde en onbeheerde bossen

  • Hoge CO2-voorraden in Japanse lariks na 30 jaar nietsdoen beheer (Bosreservaat Galgenberg).

Beschrijving

Doel van het project Doel van dit project is inzicht te krijgen in koolstofvastlegging in de bomen en de bodem van beheerde en onbeheerde bossen.
Werkwijze project Dit project concentreert zich op bossen op leemhoudende stuwwalgronden. Het huidige bosreservaat Pijpebrandje in het Speulderbos en bosreservaat Het Leesten in Ughelen-Hoenderloo worden opnieuw geïnventariseerd, waarmee gegevens over 30 jaar groei, mortaliteit en dynamiek in dood hout beschikbaar komen voor de drie belangrijkste productiesoorten op leemhoudende zandgronden: beuk, douglas en lariks. Gegevens over verteringsklassen van dood hout worden gekoppeld aan resultaten uit het lopende LogLife project voor het kwantificeren van de dynamiek in koolstofdichtheden. Verder wordt de koolstofvoorraad in de bodem gekwantificeerd voor langdurige onbeheerde bossen van genoemde soorten, maar ook van beheerde varianten die in de omgeving van de bosreservaten liggen.
De koolstofdynamiek in de levende biomassa wordt voor de twee scenario’s verder gemodelleerd aan de hand van gegevens uit de SyHI’s en NBI plots van bossen op vergelijkbare groeiplaatsen. In de vergelijking tussen scenario’s wordt tevens een schatting gemaakt van koolstofverblijftijden in de geoogste houtsortimenten en –volumes.

Daarnaast wordt gestart met een grootschalige veldproef om vier beheermaatregelen met elkaar te vergelijken: niets-doen, dunnen, schermkap en kaalkap. Daarin wordt ook gekeken naar de effecten van het klepelen van takafval.

Partners Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en Bureau Silve.
Contactpersoon project Sandra Clerkx, sandra.clerkx@wur.nl
Producten
  • Rapportage over de koolstofdynamiek in onbeheerde bossen in vergelijking met beheerde bossen op leemhoudende stuwwalgronden
  • Basisrapportage over een op te zetten monitoringssysteem van koolstofdynamiek in bossen met verschillende beheersvormen, inclusief beschrijving nulmeting

Projecten “Meer met bos”