Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Partijen
1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: BHOS,
2. De Staatssecretaris