Actieplan bos en hout

Actie plan bos en hout, oktober 2016

Hout is het langzame goud. Of het nu gaat om klimaatbeleid, duurzaam bouwen, waterretentie, gezondheid of recreatie: hout en bosbouw vormen een deel van de oplossing. De duurzaamheidstransitie doet een sterk beroep op beide. Bos is een noodzaak voor het behalen van onze CO2-doelen; de vraag naar hout neemt toe door nieuwe toepassingen in energieopwekking en de biobased economy.

Die nieuwe vraag voert de druk op voor de Nederlandse houtsector, die in economische omvang vergelijkbaar is met het tuinbouwcomplex. Nederland is nu al voor 90% afhankelijk van houtlevering uit het buitenland en moet investeren om in de toekomst een gezonde positie te behouden. De vraag naar bos en hout is een mondiale uitdaging en Nederland kan het zich niet veroorloven om hierin geen verantwoordelijkheid te nemen. Wij zullen naar vermogen moeten bijdragen. Lees meer

Rapport Nederland circulair in 2050

Rapport Nederland circulair in 2050

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren
circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Biomassa 2030

Biomassa 2030

Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030

Biomassa speelt een belangrijke rol bij de voedselvoorziening en de transitie naar een biobased en circulaire economie. Bij deze transitie staat het terugdringen van onze afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen, het optimaal gebruik van grondstoffen en de hiermee samenhangende noodzakelijke CO2-reductie centraal. De verwachting is dat de Nederlandse vraag naar biomassa richting 2030 stijgt vanwege de inzet van hernieuwbare
grondstoffen, zowel vanuit energie- en klimaat-beleid, toekomstige schaarste van fossiele grondstoffen en geopolitieke overwegingen. Het voorkomen van negatieve effecten bij de productie en de toepassing van biomassa is onderwerp van wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. In de kamerbrief
‘Meer waarde uit biomassa door cascadering’ is daarom aangekondigd dat het Kabinet een strategische visie voor de inzet van biomassa in 2030 zal opstellen. Met deze visie wordt integraal naar de inzet van biomassa gekeken en worden ook de zorgen geadresseerd. In 2016 vindt verdere uitwerking plaats in het overkoepelende programma circulaire economie dat aan de Tweede Kamer is toegezegd.